Conservation of biodiversity

Společnost pro zachování a obnovu biodiversity o.p.s.

Textové pole: PUBLIKAČNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST>TURECKO  -  HERPETOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ

Turecko - Herpetologická pozorování

Krajina v okolí Dalamanu

Turecko se rozprostírá na ploše 779450 kilometrů čtverečných.Z části leží v Evropě a z části v Asii.Centrální Turecko tvoří Anatolská náhorní plošina,která má polopouštní charakter.Na jihu ji obklopuje pohoří Taurus,které se svažuje do úzkého pobřežního pásu podél Středozemního moře a to na západě přechází v moře Egejské.U těchto moří panuje teplé subtropické klima.Na severu a východě se z Anatolské plošiny zvedá Pontské pohoří.To na severu Turecka klesá k Černému moři.V této oblasti jsou časté deštivé srážky.Tuto zemi jsem navštívil v letech 1995,2001,2002,vždy v měsíci květnu.Turecká herpetofauna obsahuje přibližně 120 druhů plazů.V tomto článku se zmíním o několika lokalitách,které jsem při těchto cestách navštívil.Ve východní části Turecka jsme se vydali k Ataturkově přehradě,postavené na řece Eufrat.Naším cílem na této lokalitě bylo pozorování kožnatek Rafetus euphraticus,které zde byly ještě před pár lety pozorovány.I když jsme si od rybářů půjčili člun a objezdili značnou část přehrady,nepodařilo se nám je objevit.Okolí přehrady je hojně zemědělsky využíváno,Často se zde pěstuje pistácie.Z plazů jsme zde pozorovali agamy Trapelus ruderatus,slepáky Leptotyphlops macrorhynchus a hmyzožravé hádky Eirenis sp.Rod Eirenis je v Turecku zastoupen 13-ti druhy.

Ataturkova přehrada - Pistácie

Ataturkova přehrada - (Ophisops elegans)

Směrem na jih od přehrady,nedaleko Syrských hranic,leží vesnice Harran.Tato vesnice je zajímavá architekturou staveb.Tyto hliněné domy mají tvar homolí.V okolí vesnice se nacházejí historické rozvaliny, na nichž pobíhají scinkové Noeumeces schneideri a Mabuya aurata .Mezi keříky jsme viděli ještěrky Ophisops elegans a Eremias suphani.Problémem tu jsou děti,které jsou neodbytné.Člověk jim neunikne.V lepším případě mu ještěrky vyplaší, v horším je zabijí prakem. Západně od Harranu leží město Birecik.Protéká jím řeka Eufrat.Toto místo je známé tím,že v okolních skalách hnízdí velmi vzácný Ibis skalní Geronticus eremita.Ve volné přírodě žije v Turecku a Maroku posledních 250 ptáků.Zdejší krajina je v okolí Eufratu protkána spoustou wádí.V nich jsme pozorovali agamy Laukadia stelio,scinky Noeumeces schneideri,ještěrky Ophisops elegans a gekony Mediodactylus kotschyi.Tito gekoni nevyhledávali přes den úkryt,leželi pouze přitisknuti ke skále a spoléhali na své dokonalé mimikry.

Birecik - Ibis skalní (Geronticus eremita)

Birecik - Gekon (Mediodactylus kotschyi)

V noci bylo možné spatřit gekony Asaccus elisae a ropuchy Bufo viridis.Z hadů jsme viděli užovky Natrix tessellata a Eirenis eiselti.Při nocování ve wadí dělají potíže divocí psi,na které platí pouze kameny.Podél Eufratu jsme podnikli výlet ,abychom se podívali jaké vodní želvy zde žijí.Bylo tam několik slepých ramen a jezírek,ve kterých jsme sledovali želvy Mauremys caspica.Bohužel,tyto želvy jsou odsouzeny k záhubě,protože jezírka zavážejí kamením z důvodu stavby vodního díla.Co mě ale upoutalo,byla průzračně čistá voda Eufratu.

Birecik - Gekon (Asaccus elisae)

Birecik - Želva kaspická (Mauremys caspica)

Odtud jsme se přesunuli západním směrem do města Čevlik.Město leží v centrálním jižním Turecku u pobřeží Středozemního moře, nedaleko Syrských hranic.Krajina je tu hornatá.Údolí mezi kopci jsou zarostlá oleandry.Nejběžněji se zde z plazů vyskytuje agama Laukadia stelio a scink Mabuya aurata.Často jsme také nalézali želvy Testudo greca antakyensis.V křovinách jsme pozorovali blavory Pseudopus apodus a ještěrky Lacerta cappadocica.U potoků je spousta krabů rodu Potamon sp.a skokanů Rana ridibunda.V okolí Čevliku jsme nacházeli ve skalách také velké množství zkamenělin hvězdic,ježovek,lastur a jiných mořských živočichů.

Čevlik - Blavor žlutý (Pseudopus apodus)

Čevlik - Zkameněliny

Při jednom výletě do kopců jsme dorazili do horské vesnice.Zeptal jsem se místních lidí, zda se v okolí nevyskytují hadi.Odpověď zněla ano a že mě jednoho hada ukáží. Dorazili jsme na okraj vesnice ke stromu,na který vesničané namotali čerstvě umlácený exemplář štíhlovky Coluber caspius.Bohužel místní lidé z neznalosti a strachu umlátí na potkání každého hada,kterého spatří.Další štíhlovka, která tu žije,je Coluber rubriceps.Přímo v Čevliku bylo možné po setmění pozorovat na zdech gekony Hemydactylus turcicus a v místní kanalizaci velké množství želv Mauremys rivulata. V okolí města jsou zavlažovací kanály,ve kterých žijí užovky Natrix tessellata a rosničky Hyla arborea.Přímo na pláži prolézají písek scinkové Chalcides ocellatus.

Vesnička v kopcích nad Čevlikem

Čevlik - Banánovník

Pokud se přesuneme podle moře dále na západ k městu Karatas,narazíme na další zajímavou lokalitu.Je to pláž a přilehlá oblast vátých písků v přírodním parku Akyatan golu.Na tuto pláž připlouvají klást vejce mořské želvy Caretta caretta.Je zde i velké množství želv Testudo greca .My jsme zde hledali hroznýška Eryx jaculus.Bohužel jsme se sem dostali v době velkých veder a hady jsme nenašli.Místní rybáři nám řekli,že je na písku pozorovali o měsíc dříve,začátkem dubna.Odtud jsme se přesunuli podél celého jižního pobřeží k antickému městu Xanthos,které leží v západním Turecku.Krajina je hornatá, nejčastěji porostlá borovicemi.Z ještěrek lze spatřit Lacertu trilineatu,na loukách želvu Testudo greca anamurensis a v potocích želvu Mauremys rivulata.Pod kameny žijí hádci Tythlops vermicularis živící se mravenci a jejich kuklami a scink Ophiomorus punctatolineatus.

Akyatan golu - (Testudo greca)

Xanthos - (Ophiomorus punctatolineatus)

Podle pobřeží dále na západ se nachází asi nejzajímavější lokalita,kterou jsem v Turecku navštívil.Je to místo,kde ústí do moře řeka Dalaman.Řeka protéká širokým údolím mezi horami a v blízkosti moře vytváří rozvětvené kanály,z nichž některé jsou propojeny s jezery,do kterých vyvěrají sirné prameny.Na této lokalitě jsme chtěli pozorovat velké kožnatky Trionix tringuis.Tyto kožnatky jsou původem z Afriky a přes Středozemní moře se dostali do Turecka.Jedná se o mimořádně plachá zvířata.V jezerech jsme pozorovali desítky jedinců.Většinu času tráví skryté pod vodou.Z vody jim většinou leze pouze špička nosu s dýchacími otvory.Ačkoliv jsme je sledovali ve všech jezerech,na břeh se vylézaly vyhřívat pouze na jednom místě.Vytvořili jsme si tam úkryt a několik hodin čekali,než začaly opatrně vylézat na břeh.Při sebemenším náznaku nebezpečí se okamžitě vrhaly pod vodu.Poté jsme změnili taktiku.Pokud se k  nim člověk přibližoval opatrně pod vodou,mohl je pozorovat pomocí potápěčských brýlí.Voda je zde poměrně čistá.Tyto kožnatky působí impozantně,největší jedinci dosahují velikosti karapaxu 100cm.O síle jejich čelistí svědčily  četné nálezy želv Mauremys rivulata ,které s nimi sdílely jezera.Spousta těchto želv měla ukousnuté končetiny i části krunýřů.Když člověk tuto kožnatku vyplaší pod vodou,okamžitě se zahrabe do bahna na dně.Jeden exemplář se podařilo našemu tureckému příteli vytáhnout na břeh.Vzhledem k velikosti zvířete a spoustě bahna to byl úctyhodný výkon.Je pravděpodobné,že se tady kožnatky i rozmnožují.Můj kolega pozoroval dvě malá mláďata.

Dalaman - ( Mauremys rivulata)

Dalaman - Kožnatka (Trionix tringuis)

Další želva,která tu je poměrně hojná je Testudo greca anamurensis.Přes poledne jsme často viděli,jak tyto želvy lezou do vody v jezeře,aby se v horku ochladily.Z agam tu žije v Turecku všudypřítomná Laukadia stelio,dále pak ještěrka Lacerta trilineata,blavor Pseudopus apodus a na palmách u moře gekoni Mediodactylus koschyi.Z žab jsme vzácně pozorovali  rosničku Hyla arborea.Zajímavé bylo navečer pozorovat jezevce Meles sp. při vyhrabávání a konzumaci želvích vajec.V kopcích jsme zahlédli také dikobraze Hystrix sp.

Dalaman - (Testudo greca)

Dalaman -Housenka lišaje

Na této lokalitě žilo pět druhů hadů.V jezerech plavaly užovky Natrix tessellata,v křovinách to byla štíhlovka Coluber jugularis,mezi kameny další štíhlovka Coluber rubriceps.Odchytili jsme také další druh rodu Eirenis.Byl podstatně větší a robustnější než předchozí dva druhy,ale nebyl určen.Posledním hadem z této lokality,byla jedna z deseti druhů zmijí žijících v Turecku Vipera xanthina.Jednalo se o samici velkou 50cm.Zastihl jsem ji v okamžiku,kdy pila vodu ze sirného jezera.Při vyrušení se okamžitě snažila uštknout a pak vypustila trus.Při jeho ohledání jsem zjistil,že obsahuje nestrávené zbytky těla štíra.Jednalo se o druh Iurus asiaticus.V Turecku žije 12 druhů štírů,včetně silně jedovatého druhu Leirus quinquestriatus.Toho jsme neobjevili,ale již dříve jsem ho pozoroval v přírodě u skalního města Petra,které se nachází v Jordánsku.

Dalaman - (Vipera xanthina)

Dalaman - (Eirenis sp.)

V Turecku se člověk nejčastěji setká se štíry rodu Mesobuthus,Scorpio a Euscorpius.V ústí řeky Dalaman jsme nocovali venku.Moskytiéra je tady nezbytnou nutností,protože po setmění se vyrojí komáři ve velkém množství a ti dokáží noc proměnit v peklo.Z plazů, které jsme na dalších lokalitách ještě pozorovali to byl podzemně žijící plaz Blanus strauchi,agama Phyrinocephalus helioscopus a bojga Telescopus falax.Turecko je nádherná země s bohatou herpetofaunou a mohu ji vřele doporučit.

 

Text a foto :

Dominik Zerzán

Náchod

vakovlk@sezmam.cz