Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity o.p.s.

 

 

Zakládací listina

 

Zakladatelé:

Luděk Hojný

Českých bratří 1014

Nové Město nad Metují

Se podle § 4 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, dohodli na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací listiny.

 

 

Čl. I

Název a sídlo společnosti

 

1. Název zní: Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity o.p.s. (dále jen „společnost“)

2. Sídlo společnosti: Vysoké Mýto, Voštice 129/IV, PSČ 566 01

 

 

Čl. II

Doba trvání společnosti

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

 

 

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:

a) Osvětu a propagaci dané problematiky formou přednášek, publikací a medializace.

b) Bude poskytovat možnosti pro chov a pěstování ohrožených druhů živočichů a rostlin za  účelem bližšího poznání jejich bionomie, umožňovat jejich        reprodukci a napomáhat jejich opětovnému rozšíření v přírodě.

c) Podporovat programy vedoucí k zachování a obnově druhového bohatství v oblastech tropů a subtropů.

2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.

 

 

Čl. IV

Podmínky poskytování služeb

 

 

1.  Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity.

2. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient.

 

 

Čl. V

Orgány společnosti

 

 

Orgány společnosti jsou:

a) správní rada

b) dozorčí rada

c) ředitel

 

 

Čl. VI

Správní rada

 

 

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

2. Správní rada má 3 členy.

3. Správní radu jmenuje zakladatel.

4. Funkční období člena správní rady je tříleté.

5. Správní rada pro rok 2005 :

 

MvDr. Pavel Široký.

PharmDr. Jiří Zych. e-mail : VJZYCH@quick.cz

Martin Hnilica. e-mail : Martin.hnilica@seznam.cz

 

6. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů jmenovaných jednotlivými zakladateli, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů jmenovaných jednotlivými zakladateli, jejichž funkční období skončí po dvou letech.

7. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu jednoho roku. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.

8. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

9. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písmeno a—i) zákona č. 248/1995 Sbírky a dále o:

- termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než 30. června

- rozsahu plných mocí ředitele společnosti

- změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností

11. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně

12. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

13. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

14. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.

15. První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.

 

 

Čl. VII

Způsob jednání správní rady

 

 

Za správní radu jedná vždy její předseda. Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda a jeden člen správní rady.

 

 

Čl. VIII

Dozorčí rada

 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2. Dozorčí rada má tři členy.

3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.

4. Dozorčí radu jmenují zakladatelé.

5. Dozorčí rada pro rok 2005 :

 

Marie Hojná.

Dominik Zerzán. e-mail : vakovlk@seznam.cz

Vladimír Růžička. e-mail : stavebnifirma.ruzicka@seznam.cz

 

6. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech.

7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání  správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit  k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.

 

 

Čl. IX

Ředitel společnosti

 

 

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která určuje výši jeho odměny.

2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn  zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

3. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady

4. Ředitel v rámci řízení společnosti rozhoduje o:

- termínu zasedání správní rady

- koncepčních směrech a vývoji aktivit společnosti do budoucna

- řízení jednotlivých projektů společnosti

5. Ředitel jedná jménem společnosti navenek v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.

6. Ředitel společnosti :

Luděk Hojný. e-mail : Ludek.Hojny@tiscali.cz

 

Čl.X

Vklad zakladatele

 

 

1. Zakladatelé vkládají do společnosti vklad takto:

Luděk Hojný…………….1000 Kč

2. Zakladatelé složili vklad k rukám správce vkladu: Mgr. Eva Hartmanová. Správce vkladu převede složené prostředky na účet společnosti do patnácti dnů po jejím vzniku.

 

 

Čl. XI

Výroční zpráva

 

 

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření  v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.

2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností.

 

 

Čl. XII

Zrušení společnosti

 

 

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

 

 

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

 

 

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

2. Tato smlouva je vyhotovena v ….. stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.